چشم اندازی به مسیر ایران به طرف حکومت لیبرال

27 August 2016


دکتر سعید گنجی رئیس اتحادیه ملی‌ برای دمکراسی در ایران

تجربه سی و هفت سال گذشته ایران نمایانگر آن بوده است که حکومت دینی اسلامی مفاهیم نیروهای سکولار و بردبار را از بین برده است و، همراه با نیروهای بیرحم سرکوبگر، نتیجه معکوس داشته است. تعداد زیادی از ایرانیها تنفر عمیقی برای حکومتی که تبدیل به بزرگترین سرمایه دار تروریستی در جهان شده است احساس میکنند. این سابقه به جوی دامن زده است که تبدیل به بدترین کابوس ها برای جمهوری اسلامی شده است. تبلیغاتی که ایالات متحده و اسرائیل را به عنوان شیاطین بزرگ معرفی‌ می‌کند ، همین حکومت را در نظر ایرانیها تبدیل به شیطان بزرگ کرده است. چه زمان بوده است که فرهنگ و سنت ایرانی نسبت به بردباری مذهبی‌ ، آزادی نظر ، و هماهنگی قومی کوتاهی کرده است؟ این حکومت غیر ایرانی هیچ زمان نماینده سنت حکومت ایرانی ،سنتی‌ که فرهنگ و الهام آن تحسین جهان را برانگیخته ، نبوده است.

با وجود اینکه جمهوری اسلامی موفق شده است که به مدت چهار دهه نیروهای متحول را باز دارد، زمان همبستگی‌ بر علیه این حکومت شیطانی فرا رسیده است. تغییرات جغرافیای سیاسی و ساختار های پیوستگی ، علاوه بر ورشکستگی اخلاقی‌ حکومت ، آرام آرام جو مناسبی ایجاد کرده است که باید از آن به عنوان راهی‌ برای تغییر استفاده کرد. رابرت د. کاپلان در نوشته خود ، انتقام جغرافیا ، میگوید که “چشم انداز تغییر حکومت صلح آمیز - یا تحول – در ایران …در حال حاضر از زمانی که شوروی در جنگ سرد بود بیشتر است “.

این تنها اعتقادمان است که میتواند ما را به سمت موفقیتی که در پیش رو است و توجه جهان را به خود جلب خواهد کرد پیش ببرد. در چنین زمان هایی‌ است که حرکت ما میبایست متحد و مغرور باشد. ما باید پشتیبان نیروهای سکولار آزادی باشیم و باید بر وجود شیطانی که آن را به شدت طرد میکنیم ، یعنی‌ جمهوری اسلامی ، تاکید داشته باشیم. ما هیچ زمان نباید یکدیگر را کوچک کنیم یا از اینکه ماموریتمان برای پیروزی بر جمهوری اسلامی به طول انجامیده است شکایت داشته باشیم. ما به اندازه کافی‌ عاقل هستیم که بتوانیم تشخیص بدهیم که تغییر و پیروزی احتیاج به زمان و وحدت مصمم دارند. ما جنبش خود را به اعتقادی که به ایران و زیبائی های خیره کننده آن داریم اختصاص میدهیم.

در اینجا میخواهم بر اهمیت شاهزاده رضا پهلوی در جنبشمان و ادامه مسیرمان به سمت آزادی تاکید کنم. هیچ کس بهتر از ایشان ایران و سیاست ها یا روابط بین‌المللی معاصر در عصرمدرن آن را نمیشناسد. ایشان نشانه سنت غنی ایرانی که ما به آن افتخار میکنیم و نباید از آن غفلت کنیم میباشند. ما در ارائه نمادی برای جنبش خود شخصی‌ را داریم که بیش از هر کس متضمن نهضت و امید ما میباشد. ایشان در جنبش ما مانند یک گنج هستند و باید به همان ترتیب پذیرفته بشوند. در این زمان که به لحظات پیروزی نزدیک میشویم، نباید اشتباهاتی بکنیم که باعث شکستگی در جنبش ما بشود یا اعلام یاس کنیم و راهمان را جدا کنیم. مسیر ما به طرف پیروزی با وحدت انجام میشود و امید عامل تغییر برای ما خواهد بود. ما باید با یکدیگر وحدت داشته باشیم و از یک عضو کلیدی جنبشمان ، یعنی‌ شاهزاده رضا پهلوی ، به گرمی‌ استقبال کنیم. ما نباید هوشیاری و خرد ایشان را زیر سوال ببریم چون اینها نتیجه تجربیات بی نظیری است که با بودن در ردیف اول سیاست های مدرن جهان ایشان بدست آورده ا‌ند. ما باید تخصص ایشان را تحسین کنیم و به نقشه سوق الجیشی و حساب شده ایشان اعتماد داشته باشیم.

جنبش ما بزودی توجه زیادی را جلب خواهد کرد چون مردم داخل ایران تمام قدرت خود را پشت سر ما خواهند گذاشت. جهان آزاد نیروهای لیبرالیسم و آزادی را حمایت خواهد کرد و به دنبال شخصی‌ ، و حامیان آن شخص ، خواهد گشت که آنها را ترویج بدهد. همانطور که همه ما میدانیم ، شاهزاده رضا پهلوی بدون شک به عنوان شایسته ترین و بهترین رهبر جنبش شناخته میشود و چندین قدم از کلیه هموطنان خود جلوتر است. اجازه بدهید که سئوالات در مورد استراتژی ایشان و بی‌ اعتمادی نسبت به عظمشان را متوقف کنیم. حمایت از شاهزاده و وحدت داشتن در حمایت از رهبری ایشان به طور مسلم مسیر ما به طرف موفقیت خواهد بود.

دکتر سعید گنجی

رئیس اتحادیه ملی‌ برای دمکراسی در ایران

واشنگتن ، دی سی

لطفا برای دانلود این مقاله به زبان انگلیسی‌ به لینک زیر مراجعه فرمائید‌